Co nowego:

3153050224
2017/07/02 Szanowni Klienci. Informujemy, i¿ od 1.VII 2017 roku nasza firma z...

Nasz profil na Facebook'u
2014/10/21 Zapraszamy wszystkich naszych klientów ( obecnych oraz przysz³ych ) do...

 

Skanery online:

737-808-1582

5028077193 

Przyjmujemy p³atno¶ci:

 
Zapraszamy do polubienia 662-508-6107 na Facebooku. Ju¿ nied³ugo bêdziemy tam publikowaæ aktualne informacje zwi±zane z nasz± dzia³alno¶ci±, promocjami oraz konkursami dla fanów i klientów.

(223) 209-9229Lubisz pograæ w Starcraft'a?
Zapraszamy na Turniej
2018-09-22 i 23

Komunikat:

Nasza strona do prawid³owego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl±darki internetowej.

W dniach 27.VII-07.VIII biuro i serwis nieczynne.Witamy na stronach firmy Info Net s.c. z Ostrowca ¦wiêtokrzyskiego. Na lokalnym rynku dzia³amy w bran¿y informatycznej / internetowej od 1998 roku, co pozwoli³o zdobyæ do¶wiadczenie oraz przygotowaæ szerok± ofertê dostêpu do internetu, us³ug hostingowych, serwisu sprzêtu komputerowego oraz us³ug informatycznych.

Je¶li masz problem z internetem / komputerem / serwerem / IT - chêtnie pomo¿emy. "Skasujemy" tylko za efekty pracy.

W czym mo¿emy pomóc?

Dostêp do internetu

Tani dostêp do internetu w domu i firmie na ternie Ostrowca, Æmielowa, Bodzechowa, Mi³kowa, R¿uchowa i okolic ju¿ od 19z³/mc

Serwis komputerowy

Pad³ komputer / laptop? Nie martw siê, naprawimy go tanio i dobrze. Profesjonalne us³ugi serwisowe, naprawa laptopów, komputerów, modernizacje.

Skup / sprzeda¿ / wynajem sprzêtu IT

Masz zbêdny sprzêt PC, laptop? Przynie¶, obejrzymy i mo¿e odkupimy.
Je¶li potrzebujesz sprzêt IT na krótki okres czasu, zapraszamy. Sprzedamy go z gwarancj± odkupu.

Us³ugi hostingowe

Prowadzisz firme i chcesz zaistnieæ w sieci? Potrzebujesz domeny, poczty e-mail? Chêtnie pomo¿emy... do dyspozycji oddajemy 12 domen w³asnych...

Kafejka internetowa / gClub

Nadal prowadzimy kafejkê internetow± (obecnie jedyn± w Ostrowcu) oraz rozpoczynamy projekt gClub (szczegó³y niebawem)

Us³ugi informatyczne

¦wiadczymy szeroki zakres us³ug informatycznych: od instalacji oprogramowania, po odzyskiwanie danych i monta¿ sieci komputerowych
Ostatnie zmiany:
Zwolnienie z VAT
2017/07/02 Szanowni Klienci. Informujemy, i¿ od 1.VII 2017 roku nasza firma z...

3092160581
2014/10/21 Zapraszamy wszystkich naszych klientów ( obecnych oraz przysz³ych ) do...

Dane kontaktowe:
INFO NET s.c.
ul. Trzeciaków 35A
27-400 Ostrowiec ¦w.

Tel.: 41 248-24-00 napisz do nas
Godziny pracy:
Poniedzia³ek, Wtorek
Czwartek, Pi±tek
10:00 - 16:00
¦roda
13:00 - 18:30
Nasze strony:
© 1998-2016 MAcSi & Info Net sc  ·  Wszelkie prawa zastrze¿one  ·  Zaprojektowano i wykonano w mie¶cie nad Kamienn± ;)