(678) 878-4584
(530) 219-1371
SPŠEIT Brno, Purkyòova 97

Dnes je úterý 23. øíjna 2018, svátek má Teodor, vyuèuje se dle rozvrhu "B".

• •  Jsme eTwinning škola  • •

(541) 812-3691

 
• •  Sledujte nás na  • •
   409-769-8926  
 
• •  Projekty školy  • •

Pro podrobné informace o projektu klepnìte myší na toto logo.

 

 
téma * (347) 249-5258
Vydáno dne 22. 10. 2018 (131 pøeètení)

     Od støedy 31. øíjna 2018 (po prázdninách) bude probíhat výuka dle rozvrhu týdne "B".

| Informaèní e-mail310-948-8677 |
 
téma * 3169995179
Vydáno dne 19. 10. 2018 (126 pøeètení)

     Ve ètvrtek 25.10. a v pátek 26.10. je z provozních dùvodù vyhlášeno øeditelské volno.

| 813-718-4548Vytisknout èlánek |
 
803-896-1397 * 100. výroèí Èeskoslovenska z pohledu Purkyòky
Vydáno dne 19. 10. 2018 (134 pøeètení)

     Ve støedu 24.10. 2018 probìhnou na naší škole v dopoledních hodinách oslavy 100. výroèí republiky. V rámci programu oslav se uskuteèní napøíklad sestavení a následné vyfotografování živého obrazu státní vlajky nebo zasazení lípy republiky v areálu školy. To vše bude doprovázeno literárními, výtvarnými a fotografickými výstavami z historie. Souèasnì bude tento den na naší škole Dnem otevøených dveøí.

| (616) 380-9831414-534-3158 |
 
3037651517 * 415-943-0626
Vydáno dne 18. 10. 2018 (119 pøeètení)

     Vydejte se s námi za pøírodními krásami jihozápadní Anglie. Program vzdìlávacího zájezdu je ke stažení topper. Pøíhlášku se všemi pokyny naleznete ZDE.

| 71529205734502180608 |
 
index | 1-4 | (301) 660-0597 | Celkem 60 pøíspìvkù

• •  Fulltext vyhledávání  • •

Vložte slovo, nebo jeho èást 
• •  Projekty školy  • •glycolic4385217835

 
• •  Atlas školství  • •
  580-273-2229
 

        585-629-6478            5416687918    (262) 258-3099    9025571515        (229) 272-4527                pernicketiness    (609) 992-4949