Logistik Manager 2007

(778) 904-4432

undisciplined

Izmene obuhvataju:

  • Izmene Å¡ifarnika u skladu sa izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnoÅ¡enja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, koji je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije broj 3/2019.

Izmene su kumulativne.
Izmenu je dovoljno izvršiti samo na serveru.

2286961589

contently

(970) 823-9450

Poštovani korisnici,

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 97/2018

  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 104/2018

  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.

  • Usklađivanje posebne dažbine za poljoprivredne i prehrabene prozivode (PP dažbina).

  • Izmene ex pozicija.

  • Izmenjen način obračunavanja akcize i naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za tarifne oznake kod kojih je propisana jedinica mere M3 (metar kubni)

Izmene su kumulativne.
Izmene se moraju izvrišiti na serveru i svim radnim stanicama na kojima je instaliran Logistik Manager 2007.