ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Baza stowarzyszeń i fundacji NGO posiadających status OPP
CZYM JEST OPP?

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Organizacje Pożytku Publicznego to pozarządowe podmioty, które działają od 1 stycznia 2004 roku. Dokładnie od tego czasu stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają określone wymogi ustawowe, mogą starać się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego. Te instytucje cieszą się zaufaniem publicznym dzięki działaniom, które prowadzą na rzecz określonych grup społecznych, dla których zostały powołane. OPP oprócz jawności działań muszą także ujawniać zasoby finansowe, którymi dysponują. Na rzecz OPP można przekazywać 1% podatku przy rozliczaniu deklaracji PIT.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego?

Organizacje pozarządowe od 2004 roku mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Oczywiście nie każda organizacja może uzyskać ten status.
Wykluczone z tej grupy są: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje tworzone przez partie polityczne.
O przyznanie statusu mogą się ubiegać: stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządy terytorialnego, spółdzielnie socjalne, organizacje kościelne oraz kluby sportowe.
W przełożeniu na praktykę oznacza to, że działanie prowadzone przez organizację pożytku publicznego skierowane jest na dobro wspólne. W związku z tym, że status organizacji ma przynosić korzyść innym w każdym obszarze życia, daje to pełne przyzwolenia na nazywanie go statusem prospołecznym.
status Organizacji Pożytku Publicznego
Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

OBSZARY DZIAŁANIA OPP

Pełen zakres obszarów działania organizacji o statusie pożytku publicznego określa ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Status OPP to nic innego jak stan prawny organizacji. Status wydawany jest na wniosek. Oznacza to, że organizacja pozarządowa, która stara się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego, ma obowiązek wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego o jego nadanie. Na tej podstawie sąd rejonowy sprawdza, czy wszystkie warunki wynikające z ustawy zostały spełnione przez organizację i czy można nadać jej status pożytku publicznego. Jeśli procedura przejdzie poprawnie, to we wpisie do KRS w polu o nazwie OPP pojawia się adnotacja „TAK”.
DZIAŁALNOŚĆ – POÅ»YTEK

OPP POMAGA

Organizacja, aby uzyskać status pożytku publicznego, musi przejść długą drogę, aby działać jako Organizacja Pożytku Publicznego. W Polsce wiele, o ile nie większość organizacji prowadzi działalność, która pomaga potrzebującym na wielu płaszczyznach. To prawda, że prowadzą one szeroko zakrojoną misję społeczną. Jednak z tego powodu nie otrzymują one automatycznie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Spełniają już co prawda warunki, które pozwalają im starać się o przyznanie statusu. Kolejnym krokiem jest zatem złożenie wniosku do KRS.
Zatem jeszcze raz, tym razem znacznie szerzej o tym, kto może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego:
– po pierwsze są to organizacje pozarządowe;
– mogą to być także osoby prawne, a także jednostki organizacyjne kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statusowe wyraźnie mówią o prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Przykładem może być Caritas;
– spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– mogą to być także kluby sportowe, które są spółkami o określonych warunkach tj.: ich działanie nie wynika z chęci osiągnięcia zysku, całość dochodu przeznaczana jest na realizację celów statusowych, zysk nie jest dzielony pomiędzy członków organizacji, w tym pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy oraz pracowników.
JAK TO DZIAŁA?

PRZEKAÅ» 1% PODATKU

Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość otrzymania 1% podatku od osób fizycznych rozliczających deklarację PIT. Jest to jeden z przywilejów, z których mogą skorzystać OPP. Podatnik ma możliwość zdecydować, komu chce przekazać swój 1%, czyli która organizacja pożytku publicznego otrzyma jego pomoc. W Polsce nadal są osoby, które nie wskazują w swoim rozliczeniu, kto ma stać się beneficjentem 1%. Jeśli taka sytuacja występuje, wtedy podatek trafia do Skarbu Państwa. Jeżeli z kolei wskazana zostanie konkretna organizacja, wtedy pieniądze trafiają właśnie do niej.
CZY WIESZ…

Gdzie trafiają pieniądze podatnika?

Jednym słowem przekazując 1% podatku, to my decydujemy, gdzie trafiają pieniądze, które należą do Skarbu Państwa. 1% skierowany jest tylko i wyłącznie do organizacji pożytku publicznego. Żadna inna organizacja nieposiadająca tegoż statusu nie ma możliwości uzyskania 1% podatku, chyba że jest to darowizna z „kieszeni własnej”. Jeśli chodzi o wysokość odpisu, podatnik nie ma na niego wpływu. Kwota wyliczana jest od należnego podatku i przekazywana na konto OPP bezpośrednio przez urząd skarbowy.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

PRZECZYTAJ NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

29 października 2018

Utrata statusu OPP

objectlessly

Status OPP można stracić na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. Minister jest uprawniony do wnioskowania do KRS o odebranie statusu OPP. Kiedy odebranie statusu OPP jest zasadne? Z pewnością, jeżeli organizacja uchyla się od...

30 kwietnia 2018

Dactylis

2315974149

Fundator fundacji:   to rzec można inwestor, który zakładając fundację, przeznacza na ten cel własne środki w postaci środków finansowych, papierów wartościowych, ruchomości i nieruchomości, dzięki którym fundacja może działać i...

16 marca 2018

Fundacje korporacyjne

(484) 856-9663

W sektorze organizacji pozarządowych głównie w gałęzi fundacyjnej coraz częściej to korporacje i firmy stają się fundatorami nowych inicjatyw. Dla tej wyjątkowej działalności przyjęto nazwę fundacji korporacyjnej. Nie bez powodu odnosi...

  • 1
  • 2
  • 3